Quality Factory - Agencja marketingowa

Klauzula informacyjna w związku z organizacją procesu rekrutacji

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: „RODO”, informujemy, że:

1. Administratorem Danych Osobowych (ADO), czyli podmiotem decydującym o celach i sposobach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest Quality Factory Karolina Kowalewska, z siedzibą przy ul. Białołęckiej 356, 03-253 Warszawa. NIP: 5361677057. REGON: 147431588. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą poczty tradycyjnej lub poczty mailowej: biuro@qualityfactory.pl

2. W Quality Factory Karolina Kowalewska wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych Pan Marek Lasocki, z którym może Pani/Pan skontaktować się za pomocą adresu e-mail: iod@odosc.pl

3. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest:

 1. w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego, a w przypadku wyrażenia zgody, także w kolejnych naborach pracowników Quality Factory Karolina Kowalewska na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO);.

4. Przetwarzanie dany osobowych odbywa się przede wszystkim na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks pracy oraz innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

5. Wymagamy podania przez Państwa określonego zakresu danych osobowych, który jest:

 1. dobrowolny, niemniej jednak niezbędny do wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnych.

6. Gwarantujemy spełnienie Państwa praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych - RODO. Aby skorzystać z poniższych praw, proszę skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pośrednictwem adresu e-mail: iod@odosc.pl

 1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania;
 2. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 3. przenoszenia swoich danych osobowych;
 4. cofnięcia zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

7. Jeżeli uważa Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. Udostępnianie danych osobowych przez Administratora odbywa się na podstawie zawartych wcześniej umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych (zgodnych z art. 28 RODO) oraz obowiązujących przepisów prawa, które mogą nakładać na Administratora obowiązek ich ujawnienia. Państwa dane osobowe mogą być udostępniane:

 1. upoważnionym z mocy prawa podmiotom – na udokumentowany wniosek;
 2. dostawcom systemów IT, z którymi współpracuje Administrator – w celu utrzymania ciągłości oraz poprawności działania systemów;
 3. kancelariom prawnym, firmom doradczym i serwisowym;
 4. podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji;

9. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres rekrutacji, a w przypadku osób zatrudnionych na jej podstawie przez okres zatrudnienia.

10. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania z obowiązującym prawem, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.